پیامک فارسی پیامک انگلیسی پیامک انگلیسی و فارسی پیامک صوتی
15 تومان 30 تومان 30 تومان 5 تومانسامانه تجاری و شخصی
1500000 تومان
تعرفه سامانه سازمانی
2500000 تومان